49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na)
és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Legionella által okozott fertőzési kockázatot
jelentő közegekre, illetve létesítményekre, azok üzemeltetőire, illetve tulajdonosaira.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) aeroszol: a gáznemű közegben nem ülepedő, szabad szemmel nem látható, folyadék vagy
szilárd részecskéket (10-500 nanométer) finom eloszlásban tartalmazó diszperz rendszer;

b) használati melegvíz rendszer: egy létesítményben élő, dolgozó vagy azt látogató
személyek melegvíz használati igényét biztosító melegvíz-előállító, -tároló és -elosztó hálózatok
összessége;

c) legionellosis: a Legionella által okozott megbetegedések összefoglaló neve;

d) Legionella: vizes környezetekben és talajban gyakran előforduló baktériumnemzetség,
amely az épített vízrendszerekben emberi egészségkockázatot jelentő mértékben elszaporodhat;

e) Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg: azon 20-50 °C közötti
hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése,
bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges;

f) Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan közforgalmú
létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek
találhatóak;

g) fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: a nedves hűtőtornyok,
továbbá az f) pont szerinti létesítmények közül az egészségügyi és szociális intézmények,
kereskedelmi szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vizű
medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, hidroterápiás kezelőt;

h) monitoring: a vízhőmérséklet mérése vagy a Legionella-koncentráció – speciális
esetekben a 22 °C-on számolt telepszám – vizsgálata;

i) nedves hűtőtorony: olyan berendezés, amelyben a felmelegedett víz légárammal szemben
haladva lehűl, miközben a víz egy része a környezeti levegőbe párolog és a lehűtött víz jellemzően
valamilyen hőcserélőhöz kerül visszavezetésre, ahol ismét felmelegszik;

j) vízhőmérséklet mérése: a végkifolyókon végzett hőmérsékletmérés, amelyet kalibrált
vízhőmérővel kell végezni meleg víz esetén a víz egy perces, hideg víz esetén annak két perces
kifolyatását követően.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában a kockázatkezelési intézkedési szint alatt
azt a Legionella-koncentrációt vagy 22 °C-on számolt telepszám vizsgálati eredményt kell érteni,
amely az egyes, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, közegekre e rendeletben
meghatározott értéket meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kockázatkezelési szintnek a következő fokozatai vannak:

a) figyelmeztető szint,

b) beavatkozási szint, valamint

c) azonnali beavatkozási szint.

3. Felelősség

4. § A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a
fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a
létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel.

4. Kockázatbecslés

5. § (1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a
fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a Legionella-fertőződési kockázat
egységes módszertan szerinti felmérését el kell végezni.

(2) A kockázatbecslést a létesítmény üzemeltetésében bekövetkezett, a Legionella-expozíció
szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érintő változást követően 30 napon belül
ismételten el kell végezni.

(3) A kockázatbecslési dokumentáció kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A kockázatbecslési dokumentáció elérhetőségét a munkavállalók részére a létesítményben
biztosítani kell.

5. Monitoring

6. § (1) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő azon létesítmények esetén,
ahol az 1. melléklet 9. pontja szerinti értékelés magas kockázatot állapít meg, az országos
tisztifőorvosnak az Országos Közegészségügyi Intézet bevonásával készített módszertani levelében
meghatározott gyakorisággal monitoringot kell végezni.

(2) A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben minden esetben kötelező
monitoring vizsgálatot végezni dokumentált módon, a (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) Használati melegvíz rendszerek esetén hőmérsékletmérést havonta, Legionella-csíraszám
meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű
vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a melegvíz előállítás helyétől távol eső
végkifolyón.

(4) Közfürdők esetén a Legionella-csíraszám meghatározása érdekében a medence vízvizsgálatát
havonta, a szűrt víz vizsgálatát negyedévente kell elvégezni. Három egymást követő, kimutatási határ
alatti eredmény esetén a medencevíz-vizsgálat gyakorisága negyedévesre csökkenthető.

(5) Nedves hűtőtornyok esetén a Legionella-csíraszám meghatározását és a 22 °C-on számolt
telepszám vizsgálatot havonta kell elvégezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és
elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből. Három egymást követő,
értékelhető 1000 Telepképző Egység (a továbbiakban: TKE)/liter alatti Legionella-eredmény esetén a
Legionella vizsgálati gyakoriság negyedévesre csökkenthető.

(6) A (3)-(5) bekezdésben foglaltak szerint elvégzett valamennyi monitoring eredményt 5 évre
visszamenőleg, azonnal hozzáférhető módon meg kell őrizni a létesítményben.

6. Kockázatkezelés

7. § (1) Ha a kockázatbecslés, illetve a monitoring alapján megállapítást nyer,
hogy Legionella-fertőzési kockázat, illetve fokozott kockázat áll fenn, haladéktalanul
kockázatkezelésről kell intézkedni.

(2) A kockázatkezelési intézkedési szinteket meghaladó monitoring eredmények esetén a 2.
mellékletben foglaltak szerint kockázatkezelésről kell intézkedni.

(3) A létesítménnyel összefüggésbe hozható legionellosis megbetegedés esetén a 2. mellékletben
előírt, azonnali beavatkozási szint szerinti kockázatkezelésről kell intézkedni.

7. Nedves hűtőtornyok

8. § (1) A Magyarország területén működő nedves hűtőtornyokat az országos
tisztifőorvos által működtetett elektronikus rendszeren keresztül az üzemeltetőnek, ennek hiányában
a tulajdonosnak be kell jelentenie az országos tisztifőorvos részére a következő adatok
megadásával:

a) az üzemeltető, ennek hiányában a tulajdonos neve, székhelye vagy lakcíme,

b) a létesítmény címe (település irányítószáma, neve, a közterület megnevezése,
helyrajzi szám), ahol a hűtőtorony működik,

c) a hűtőtorony:

ca) gyártója,

cb) típusa, típusszáma,

cc) gyártásának éve,

cd) megnevezése,

ce) kialakítása (zárt vagy nyitott), valamint

d) a rendszer térfogata.

(2) A bejelentés tudomásulvételét az országos tisztifőorvos az általa működtetett elektronikus
rendszeren keresztül az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés
beérkezését követően visszaigazolja.

(3) A bejelentett nedves hűtőtornyokról az országos tisztifőorvos az (1) bekezdésben foglalt
adattartalommal nyilvántartást vezet.

(4) Az üzemeltető, ennek hiányában a tulajdonos az (1) bekezdésben foglalt adatokban bekövetkező
változást 15 napon belül köteles az országos tisztifőorvosnak bejelenteni.

8. Hatósági feladatok

9. § (1) A Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegeket, a
Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket, illetve a fokozott Legionella-fertőzési
kockázatot jelentő létesítményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és szükség szerint intézkedik.

(2) A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a fokozott Legionella-
fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben elvégzendő feladatok gyakorlati végrehajtásához
szükséges ismereteket és követelményeket az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levél
határozza meg.

(3) Az országos tisztifőorvos a honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a frissített
módszertani levelet.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

11. § (1) A Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti
felmérését az e rendelet hatálybalépésekor működő, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő
létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben e
rendelet hatálybalépését követő egy éven belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő
Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési
kockázatot jelentő létesítményekben a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 2
hónapon belül kell elvégezni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő nedves hűtőtornyot e rendelet hatálybalépésétől
számított 6 hónapon belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő nedves hűtőtornyot a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell bejelenteni az országos
tisztifőorvosnak a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) A járási hivatal e rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig mellőzi az egészségügyi bírság
kiszabását az e rendeletben foglaltak megsértése esetén.

12. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelethez

A kockázatbecslési dokumentáció kötelező tartalmi
elemei

1. A létesítmény megnevezése, címe, üzemeltetője (ennek hiányában tulajdonosa), székhelye vagy
lakcíme.

2. A Legionella kockázatkezeléssel megbízott személy neve és beosztása, elérhetősége.

3. A létesítmény leírása (mérete, kora, funkciója).

4. Karbantartás, takarítás gyakorisága (beleértve a melegvíz-tartályok és a végponti szerelvények
takarítását).

5. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek
felsorolása:

a) Nagy kiterjedésű ivóvízhálózat (többszintes vagy több szárnyú épület).

b) Nagy kiterjedésű melegvízhálózat (több szintes vagy több szárnyú épület, egy melegvíz
rendszerhez tartozó több épület).

c) Melegvizű (>30 °C) fürdőmedencék és kádak, amelyeknél aeroszol képződhet
(pezsgőmedence, élménymedence, hidroterápiás kezelőmedence).

d) Nedves hűtőtorony.

e) Minden olyan egyéb közeg, amely 20-45 °C közötti hőmérsékletű vizet tartalmaz, és
fennáll az aeroszol képződés lehetősége (pl. nedves légmosó, párásító, permetező, nagynyomású vizes
tisztító, szökőkút, fogászati kezelőegység, közvetlenül melegvíz előállításra használt napelem
stb.).

6. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek
jellemzése

a) Ivóvízhálózat:

aa) ivóvíz eredete, tárolása (beleértve a térfogatot), kezelése,

ab) kiegészítő fertőtlenítés,

ac) ivóvízhálózat anyaga és kora, szigeteltsége,

ad) jellemző ivóvízfogyasztás, pangó időszakok,

ae) az ivóvíz hálózatban időszakosan használt elkerülő mellékágak,

af) a hálózat rajza.

b) Használati melegvízhálózat:

ba) melegvíz előállítás helye és módja,

bb) a melegvíztárolás módja,

bc) tárolási térfogat,

bd) recirkuláció megléte,

be) a hálózatra menő melegvíz beállított hőmérséklete,

bf) a melegvíz hálózat anyaga és kora,

bg) esetleges vízkezelés vagy fertőtlenítés,

bh) központi vagy helyi termosztát a melegvíz rendszerben (kevert víz előállítás),

bi) kültéri vezetésnél a szigetelés megléte, állapota,

bj) jellemző melegvízfogyasztás, pangó időszakok,

bk) közforgalmú zuhanyozók száma és becsült felhasználó szám a különböző használati
időszakokban,

bl) víztakarékos (erősen porlasztó) szerelvények jelenléte esetén azok helyének
megnevezése,

bm) végponti baktériumszűrők alkalmazása (érintett végpontok megnevezése),

bn) szerződéses üzemeltető esetén az üzemeltető megnevezése, elérhetősége,

bo) karbantartás, takarítás gyakorisága (beleértve a melegvíztartályok és a végponti
szerelvények takarítását),

bp) a melegvízhálózatban időszakosan használt elkerülő mellékágak.

c) Meleg vizű (>30 °C) fürdőmedencék, amelyeknél aeroszol képződhet:

ca) medencék száma, elhelyezkedése, mérete, alakja, hőfoka, üzemelési és használati
rendje, férőhelyek száma,

cb) a fürdővíz eredete, jellege,

cc) vízkezelés módja, fertőtlenítés módja, vízkezelésben alkalmazott vegyszerek
fertőtlenítőszer adagolása, irányadó koncentrációja,

cd) szűrő-forgató esetén a szűrő típusa, töltete, mérete, szűrési sebessége, visszamosás
gyakorisága,

ce) jellemző napi terhelés, pótvíz, leürítés gyakorisága,

cf) szerződéses üzemeltető/karbantartó esetén az üzemeltető megnevezése, elérhetősége,
helyszíni rendelkezésre állás gyakorisága.

d) Nedves hűtőtornyok:

da) hűtőtornyok elhelyezkedése, gyártója, gyártási száma, típusa, rendszer térfogata,
kialakítása (nyitott/zárt), üzemelése (időszakos/folyamatos, üzem időszakok megjelenítésével),
energiafelvétele,

db) alkalmazott hőlépcső,

dc) üzemi vízfelhasználás (m3/óra és levegőáram (m3/perc),

dd) takarítás, vízkezelés és fertőtlenítés módja és gyakorisága,

de) levegő kivezetés pontos helye,

df) a levegőkivezetés szomszédos épületektől mért távolsága és magasságbeli eltérése a
legfelső használatban álló szinthez,

dg) külső üzemeltető esetén az üzemeltető megnevezése, elérhetősége, helyszíni
rendelkezésre állás gyakorisága.

e) Egyéb kockázati berendezések:

ea) a közeg pontos megnevezése, gyártója,

eb) üzemelési/használati módja,

ec) víztérfogat,

ed) tisztítás/fertőtlenítés módja és gyakorisága.

7. Expozíció lehetősége

Valamennyi azonosított kockázati közegre fel kell tüntetni a következőket:

a) A közforgalom számára megközelíthető helyen van-e, illetve a keletkező aeroszol
közforgalmú térbe kerül-e, milyen távolságban van közforgalmú tér.

b) A keletkezett aeroszolnak kitett egyének száma és megoszlása a használat módja
szerint (dolgozók, látogatók, állandóan helyszínen tartózkodók/lakók), kor szerint (különösen a 65
év felettiek aránya).

c) Rizikócsoportok előfordulása az exponált egyének között (65 év felettiek, legyengült
immunállapotúak – transzplantáltak, krónikus tüdő-, szív- és érrendszeri, valamint hematológiai
betegségben szenvedők, immunszupresszív terápiában részesülők, daganatos megbetegedésben szenvedők,
cukorbetegek, friss sebészeti beavatkozáson átesettek, erős dohányosok, várandósok és
újszülöttek).

8. Jelenleg fennálló kockázatkezelő beavatkozások

a) Valamennyi kockázati közegre fel kell tüntetni a következőket:

aa) takarításra és karbantartásra vonatkozó utasítások, takarítási és karbantartási
napló helye, felelős személy megnevezése és elérhetősége,

ab) vízhőmérséklet mérésre vonatkozó előírások (gyakoriság, vizsgálati pontok),
vízhőmérséklet mérési eredmények, felelős személy megnevezése és elérhetősége,

ac) Legionella vízből történő vizsgálatára vonatkozó előírások (gyakoriság, vizsgálati
pontok, vizsgálati irányok, vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése), korábbi eredmények,

ad) laboratóriumi vízvizsgálatra vonatkozó előírások (gyakoriság, vizsgálati pontok,
vizsgálati irányok, vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése), korábbi eredmények és

ae) Legionella megelőző beavatkozások leírása (pl. rendszeres vagy időszakos kémiai vagy
hőfertőtlenítés) gyakorisága, felelős személy megnevezése és elérhetősége.

b) Legionella kockázatkezeléssel kapcsolatos oktatási anyagok, oktatásban részesültek
felsorolása, oktatási jegyzőkönyvek.

9. Az országos tisztifőorvos módszertani levele alapján kitöltött értékelőlap.

2. melléklet a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelethez

Kockázatkezelés

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 1.

 Létesítmény/közeg megnevezése

 Figyelmeztető szint

 Figyelmeztető szint esetén szükséges intézkedések

 Beavatkozási szint

 Beavatkozási szint esetén szükséges intézkedések

 Azonnali beavatkozási szint

 Azonnali beavatkozási szint esetén szükséges intézkedések

 2.

 Használati melegvíz rendszerek

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l feletti legalább egy mintában, de
kevesebb, mint a minták 50%-ában, és egyben sem magasabb
10 000 TKE/l-nél

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l-nél magasabb több, mint a minták
50%-ában, vagy 10 000 TKE/l feletti legalább egy mintában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése;
Azonnali újramintázás

Újbóli hasonlóan magas
csíraszám esetén kockázatcsökkentő beavatkozás

 A Legionella-koncentráció
10 000 TKE/l feletti a minták több, mint
50%-ában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint
a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; azonnali kockázatcsökkentő beavatkozás*;
Azonnali
újramintázás

 3.

 Használati melegvíz rendszerek a fekvőbeteg-ellátást biztosító
egészségügyi szolgáltató érzékeny osztályain*

 A Legionella-koncentráció
100 TKE/l feletti legalább egy mintában, de
kevesebb, mint a minták 50%-ában, és egyben sem magasabb 1000 TKE/l-nél

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése

 A Legionella-koncentráció
100 TKE/l-nél magasabb több, mint a minták
50%-ában, vagy
1000 TKE/l feletti legalább egy mintában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése;
Azonnali újramintázás, fokozott kórházhigiénés felügyelet a
tüdőgyulladásos esetek vonatkozásában

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l feletti a minták több, mint 50%-
ában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint
a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali újramintázás, fokozott kórházhigiénés felügyelet a
tüdőgyulladásos esetek vonatkozásában; Azonnali kockázatcsökkentő beavatkozás*, vagy
az érintett
kórterem/osztály bezárása

 4.

 Aeroszol előállító meleg vizű medencék
(>30 ºC)

 A Legionella-koncentráció egyszeri 100 TKE/l feletti eredménye
(medencevíz)

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése

 A Legionella-koncentráció ismételt 100 TKE/l feletti, vagy egyszeri 1000
TKE/l feletti eredménye (medencevíz/ szűrt víz)

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése;
Azonnali újramintázás, szűrő után is;
20 m3
víztérfogatúnál kisebb medence tisztítása és fertőtlenítése

 A Legionella-koncentráció ismételt 1000 TKE/l feletti eredménye
(medencevíz/szűrt víz)

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint
a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali kockázatcsökkentő intézkedés*;
Azonnali
újramintázás, szűrő után is;
Medence tisztítása és fertőtlenítése;
Medence üzemeltetésének
felfüggesztése a figyelmeztető szintet meg nem haladó vizsgálati eredmények eléréséig

 5.

 Nedves hűtőtorony

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l feletti eredménye vagy a
Legionella koncentráció nem értékelhető a nem Legionella szervezetek túlzott növekedése miatt

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése

 A Legionella-koncentráció
10 000 TKE/l feletti, vagy a 22 °C-os
telepszám 500 000 TKE/ml feletti eredménye

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali újramintázás;
Újbóli hasonlóan
magas csíraszám
esetén azonnali kockázat-
csökkentő intézkedések alkalmazása, és kéthetente történő
újramintázás a figyelmeztető szintet meg nem haladó vizsgálati eredmények eléréséig

 A Legionella-koncentráció
100 000 TKE/l feletti, vagy
a 22 °C-os
telepszám
5 000 000 TKE/ml feletti eredménye

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint
a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; Azonnali újramintázás; Azonnali kockázatcsökkentő intézkedés*,
szükség esetén a rendszer leállítása

 6.

 Egyéb, Legionella-
fertőzési kockázatot jelentő közegek

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l feletti legalább egy mintában, de
kevesebb, mint a minták 50%-ában, és egyben sem magasabb
10 000 TKE/l-nél

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése

 A Legionella-koncentráció
1000 TKE/l-nél magasabb több, mint a minták
50%-ában, vagy 10 000 TKE/l feletti legalább egy mintában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése;
Azonnali újramintázás

 A Legionella-koncentráció
10 000 TKE/l feletti a minták több, mint
50%-ában

 Kockázatbecslés és üzemelés felülvizsgálata, valamint
a szükséges
helyesbítő tevékenységek elvégzése; Kockázatcsökkentő beavatkozás*;
Azonnali újramintázás

 7.

 Egészségügyi ellátás során alkalmazott berendezések, amelyek működése
során aeroszol képződés lehetséges, különösen a fogászati kezelő egységek és párásítók*

 

 

 

 

 A Legionella-koncentráció egyszeri 100 TKE/l feletti eredménye

 Berendezés tisztítása és fertőtlenítése, valamint a fertőtlenítést követő
újramintázás

 * Az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levél
alapján.


Hozzászólások

  1. Legionella patogén csoport - Legionella-kockázat.hu - […] 2015 november 6-án megjelent Magyar Közlönyben hirdették ki a 49/2015 EMMI rendeletet, amely a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre,…

Válasz


*